Therapievormen :

Cognitieve gedragstherapie

Er wordt gewerkt vanuit een cognitieve gedragstherapeutische invalshoek. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Hoe iemand doet is immers van invloed op hoe hij of zij zich voelt. Het accent van de gesprekken ligt zowel op de gedachten en standpunten die iemand heeft als wel op zijn of haar gedragspatronen. Vanuit dit model kan er verwacht worden aandacht te besteden aan o.a.: het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot cognitieve herstructurering; het veranderen van het zelfbeeld, probleemoplossingmethode; de zelf-instructie-training; zelfcontrole technieken; relaxatie training; exposure oefeningen; gedragsoefeningen en assertieve training.

Actieve betrokkenheid van zowel de psycholoog als de cliënt wordt mede bepaald door oefeningen en huiswerk.

De vertrouwensrelatie tussen de hulpvrager en de psycholoog acht ik van groot belang voor de verdere voortgang van de therapie.

Schemagerichte Therapie (J.E.Young,1994)

Schemagerichte therapie is een geïntegreerde therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtingsmodellen met elkaar worden gecombineerd.

Deze therapie is erop gericht schema's bij de patiënt te onderkennen en te doorbreken. Daarbij kan zowel sprake zijn van meer aangepaste en functionele schema’s als van schema’s die op basis van tekorten op basale emotionele behoeften( veiligheid, voorspeelbaarheid, liefde, verzorging en aandacht, acceptatie en waardering, empathie, begeleiding en bescherming; validering van emoties en behoeften) van het kind worden ontwikkeld. De schema’s die op basis van tekorten worden ontwikkeld zijn noemde Young “early maladaptive schemas”

Schema's ontwikkelen zich in de kindertijd in interactie met iemand’s temperament en breiden zich daarna uit. Schema's houden zichzelf in stand en bieden sterke weerstand tegen verandering.

Schemagerichte thrapie is aangewezen wanneer men met langdurig hardnekkige disfunctionele gedragspatronen kampt. Welke een negatief en beperkende effect zouden hebben op iemand’s kansen om basis behoeften te vervullen.

Waanneer de empirische analysis van cognitieve en gedragspatronen onvoldoende lijkt, wanneer er veel weerstand is voor verandering, waaneer er moeite onstaat om een therapeutische relatie van samenwerking op te bouwen en de patiënt last heeft van zelf controle problematiek, dan is in al deze gevallen schemagerichte therapie de aangewezen behandelingsmodel.

Systeem benadering

Soms is de individuele aanpak onvoldoende om de verschijnselen bij een persoon te kunnen verklaren en behandelen. Als er andere processen zich afspelen tussen de hulpvrager en zijn/haar omgeving (gezin, partner, collega´s, chef..etc) wordt de focus dan gericht op interacties dat zij met elkaar hebben.

De structuur van het gezin of echtpaar en de relationele interacties worden de focus van de observaties en de interventies. Uigaande van het gezin of relatie als eenheid wordt gewerkt o.a. aan probleemoplossend gedrag, assertiviteit en sociale vaardigheden, communicatie, zelfcontrole, herstructureren van disfunctionele gedachten.

Expertise

U kunt bij mij terecht voor coaching, psychologische begeleiding en psychotherapie. Mijn werkterrein omvat:

  • Depressie

  • Angst

  • Lage zelfwaardering

  • Werkgerelateerde problemen (motivatieproblemen, timemanagement, stress, burnout)

  • Psychosomatische klachten

  • Eetstoornissen

  • Slapeloosheid

  • Relatie en interpersoonlijke problemen

  • Opvoedingsproblemen

Duur van de behandeling

De eerste twee a drie gesprekken maken onderdeel van de evaluatie uit, welke bestaande is van gespreken, vragenlijsten en observaties. Hoe lang een behandeling duurt, is afhankelijk van het probleem. Tien tot vijfentwintig gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Bij complexe problematiek duurt een behandeling langer.

Bij individuele consulten bestaat een werkuur uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten verwerkingstijd.

Vergoeding van de sessies

De kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de basis ggz. U dient wel rekening te houden met uw eigen risico. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Verzoek om informatie door Arbo-dienst of anderen

Wat u met de psycholoog bespreekt valt onder het beroepsgeheim en wordt dus door de psycholoog als vertrouwelijke informatie behandeld.

Wanneer een derde informatie wil ontvangen van de psycholoog, over uw toestand of uw behandeling, dan kunt u zelf bepalen of u dat goed vindt. Als u het goed vindt, dan tekent u een machtiging. De psycholoog zal vervolgens die informatie geven die voor de aanvrager belangrijk is om te weten.

Afspraken afzeggen

Wanneer u een afspraak hebt dan staat dat uur op uw naam gereserveerd. U kunt tot 24 uur van te voren afzeggen. Zegt u later af dan moet u helaas het volle bedrag betalen. Let er hierbij wel op dat het weekend niet meetelt. Dus als u uw afspraak van maandag wilt afzeggen, moet u uiterlijk donderdagochtend gebeld hebben.